FIRESTOP®
STABILNÍ AUTOMATICKÝ HASICÍ A DETEKČNÍ SYSTÉM

 

český výrobek vyráběný v systému jakosti ČSN EN ISO 9001 : 1995


CO JE FIRESTOP®

Značka - FIRESTOP

FIRESTOP - foto

APLIKACE

PROVEDENÍ

VYUŽITÍ

HASEBNÍ VLASTNOSTI

INSTALACE

PROVOZ A ÚDRŽBA

POŘIZOVACÍ NÁKLADY

ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

SLOŽITÁ A NADSTANDARDNÍ ŘEŠENÍ

VLASTNÍ POSTUP ŘEŠENÍ

SROVNÁNÍ HASIV POUŽÍVANÝCH V SYSTÉMU FIRESTOP®

VLASTNOSTI HASIV

 

Samostatné druhy automatických hasicích zařízení

Speciální druhy automatických hasicích zařízení

Maloobchodní ceník


CO JE FIRESTOP ?

Automatický hasicí systém FIRESTOP® je obdobou ručního hasicího přístroje, avšak funguje zcela automaticky. Představte si láhev s náplní schváleného hasiva (hasicí prášek, čisté hasivo, Halotron I, pěna) obdobnou ručnímu přístroji. Namísto manuálně ovládaného ventilu a trysky je vyvedena hadice ze speciálního plastu, která je trvale pod tlakem. Hadice se upevní v ohroženém prostoru. V případě vzniku ohně resp. při lokálním ohřátí na cca 115 °C hadice praskne a hasivo se vystříká do ohroženého prostoru.

Zpět na obsah

APLIKACE:

FIRESTOPâ se použije na místech, která jsou potencionálním zdrojem požáru v objektu. Zejména v jeho nepřístupných nebo uzavřených částech. Typická použití jsou:

FIRESTOP® se uplatní i jako doplněk k již zabudovaným stabilním systémům. Například když je v objektu vodní stabilní hasicí systém. FIRESTOP® s práškem chrání elektrické rozvaděče, kabely a plynovou nebo olejovou kotelnu. FIRESTOP® s plynným hasivem chrání počítačové servery, elektroniku, archivy a telefonní ústřednu. FIRESTOP® může být připojen k vyšším systémům, aniž by tím byla narušena jeho úplná funkční nezávislost. Výrobce má k dispozici typové projekty aplikace a instalace hasicího systému schválené PAVÚS (Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a. s. ), certifikát NBÚ ČR, který ověřuje a schvaluje způsobilosti technického prostředku pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení přísně tajné a další potřebné certifikáty.

Zpět na obsah

PROVEDENÍ:

FIRESTOP® se v současné době dodává s obsahem 1, 2, 4, 6 kg náplně (hasicího prášku, plynného čistého hasiva FE-36, halotronu a pěny).

FIRESTOP® se dodává s jednou nebo dvěma větvemi hadicového rozvodu, FIRESTOP® může být doplněn hlásičem poklesu tlaku, který se připojuje na EPS a signalizuje trvale funkční stav. Systém je vybaven manometrem, který slouží k okamžité kontrole provozuschopnosti. Manometr může být umístěn na láhvi nebo na konci hadicového rozvodu.

Zpět na obsah

VYUŽITÍ:

Zpět na obsah

HASEBNÍ VLASTNOSTI:

Hasební účinek je obdobný ručnímu hasicímu přístroji, rovněž po technické a životnostní stránce a po stránce použitelnosti hasiva je analogický s ručním hasicím přístrojem. Je schválen SZÚ Brno. Použité hasivo a velikost se určuje podle aplikace. Jeden kg hasiva chrání prostor cca 1 m3.

FIRESTOP® nepotřebuje žádné napájení, pracuje zcela nezávisle na technickém a funkčním stavu jiných systémům. FIRESTOP® je odolný vůči otřesům, elektrickým a magnetickým polím, chemickým vlivům, radioaktivnímu záření. Může být umístěn i do prostorů s vysokým napětím, s toxickými a agresivními látkami.

FIRESTOP® rychle a spolehlivě detekuje požár v jeho časném stadiu a samočinně provede hasební zásah v omezeném rozsahu a může iniciovat nadřazený požární nebo informační systém. FIRESTOP® eliminuje chyby obsluhy a časovou prodlevu od vzniku požáru do doby jeho zjištění až po okamžik hasebního zásahu. Nedochází k ohrožení osob při zásahu, doba reagování teplocitlivé hadice je 5 až 10 sekund, hasivo vytéká rychlostí 1 kg za 6 sekund.

Zpět na obsah

INSTALACE:

Nádoba FIRESTOP® se pro běžné použití umístí dle návodu výrobce, hadice se rozvede uvnitř chráněného prostoru například v podobě meandru, součástí dodávky jsou univerzální příchytky. V ostatních případech jsou dodávky systému zabezpečeny typovým projektem včetně zpracovaného požárního rizika a technické zprávy pro montáž. V případě potřeby je možno FIRESTOP® demontovat a instalovat nově bez změny jeho vlastností.

Zpět na obsah

PROVOZ A ÚDRŽBA:

Provoz a údržba jsou obdobné jako u ručních hasicích přístrojů, tedy systém je nutno revidovat v pravidelných intervalech. Jiné provozní náklady nejsou. Životnost je stejná jako u ručních hasicích přístrojů. Veškeré informace poskytuje výrobce.

Zpět na obsah

POŘIZOVACÍ NÁKLADY:

Ceny systémů FIRESTOP® v základním provedení zašleme na vyžádání. V ostatních případech jsou ceny předloženy s projektovou dokumentací. Ceny Firestopu jsou srovnatelné s cenami ručních hasicích přístrojů. V porovnání s centrálními stabilními hasicími systémy se dosahuje mnohonásobně nižších pořizovacích nákladů při srovnatelné účinnosti a srovnatelném rozsahu krytí.

Zpět na obsah

Zásady projektování
stabilních automatických hasicích a detekčních systémů

Pro lepší orientaci a možnost využití navrhuje výrobce tento postup při projektování a využití systémů FIRESTOP®

Zpět na obsah

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

Základní provedení systémů je určeno pro běžné použití k ochraně určitého prostoru, jako je kotelna, počítačový server, motor automobilů, ochrana kombajnů, brzdových systémů vozidel, rozvodových el. skříní apod. Tyto systémy jsou určeny pro běžnou montáž, tj. montáž, kterou provádí servisní organizace anebo majitel systému dle pokynů výrobce. Součástí každého základního provedení je bezpečnostní držák. Výběr hasiva a délku hadiček lze upřesnit podle technických údajů ve vydaném katalogu FIRESTOP® nebo na základě konzultace s pověřenou servisní organizací, nebo projektovou organizací.

Zpět na obsah

SLOŽITÁ A NADSTANDARDNÍ ŘEŠENÍ

V případě složitých řešení jako např. ochrana většího počtu chráněných zařízení, technologických celků, agresivních a výbušných prostředí, prostředí chemických provozů a jinak nebezpečných technologií, speciálních zařízení, umístění do složitých prostředí, ochrana majetku vysokých hodnot a bezprostřední ochrana zdraví lidí, propojení systému na EPS a stávajících SHZ včetně dalších signalizací, je nutné ochranu řešit vždy s projektem, jehož vypracování zajistí pouze výrobcem pověřená projekční organizace.

Stejný postup je v případě nadstandardního řešení např. více druhů rozvodů, propojení na servoventily, kouřová a jiná čidla, na systémy s nepřímým hašením a na systémy s detekcí požáru.

Výše uvedené systémy jsou vyráběny jako individuální originální systém s přizpůsobením se navrženému projektu. Montáž tohoto systému zajistí zpracovatel projekce v konzultaci s výrobcem a zároveň předá majiteli provozní řád a provozní deník.

Zpět na obsah

VLASTNÍ POSTUP ŘEŠENÍ

FIRESTOP® nevyžaduje žádné napájení (napojení na el. energii), systém je funkční i při výpadku el. energie v  objektu nebo prostoru. Projekt Firestopu řeší prakticky návrh velikostí zásobních lahví a návrh druhu hasiva v zásobních lahvích dle druhu chráněného prostoru, umístění zásobních lahví v návaznosti na dispoziční a interiérové řešení prostoru a rozmístění chráněných zařízení, řeší co nejúčinnější umístění rozvodných hadiček – jejich průběh a délku.

Ve vztahu k projektu vlastní stavby (nové stavby, rekonstrukce nebo pouze dodatečné umístění systému do stávajícího provozu) nejsou prakticky nároky na dodatečné stavební úpravy, které by bylo nutné zohlednit již při průběhu stavby – jedná se o ukotvení zásobních lahví, rozvedení a uchycení rozvodových hadiček event. jejich prostup do vnitřního prostoru chráněného zařízení je prováděno při vlastní montáži systému.

Projekt systému FIRESTOP® bude vypracován na základě určení druhu (typu, chrakteru) a velikosti chráněného zařízení, velikosti prostoru, ve kterém je zařízení umístěno.

Pokud se jedná o návrh zařízení do projektu stavby, je jako podklad třeba stavební výkres, řešení požární bezpečnosti (požární riziko prostoru, dělení do požárních úseků, vybavení objektu požárně techn. zařízením atd.), specifikace chráněných zařízení nebo prostoru.

Pokud se jedná o stávající objekt a provoz, je jako podklad třeba schematický výkres skutečného stavu event. se zakreslením požárních úseků, popis vybavení objektu (prostoru) požárně techn. zařízením, specifikace chráněných zařízení nebo prostoru. Další hodnoty potřebné pro výpočet velikosti zásobních lahví a návrh druhu hasiva (požární riziko, parametr odvětrávání) určí projektant Firestopu dle postupů platných ČSN požární bezpečnosti staveb.

Rozsah projektu bude úměrný rozsahu chráněných prostorů a zařízení, druhu chráněného zařízení. Výrobce a dodavatel systému FIRESTOP® na základě tohoto projektu vypracuje pro projektanta stavebního projektu cenové nabídky (výkazy, výměr event. rozpočet – dle požadavku).

V rámci dokončení realizace stavby a montáže systému FIRESTOP® bude vypracován projekt skutečného provedení, ve kterém bude zakresleno skutečné umístění zásobních lahví, druh a počet jednotlivých chráněných zařízení, včetně zakreslení skutečného průběhu připojení systému, připojení na EPS, schémata zapojení atd. Dále budou doloženy příslušné doklady – prohlášení o shodě, záruční listy k jednotlivým přístrojům, protokol o předání zařízení, výchozí zpráva o revizi elektrického zařízení.

Případné dotazy, upřesnění, konzultace (ve fázi projektu stavby i pro stávající provozy) řeší dodavatel systému společnost: Ilja Urbánek HASIČ - SERVIS

Zpět na obsah

SROVNÁNÍ HASIV POUŽÍVANÝCH V SYSTÉMU FIRESTOP®

Systém FIRESTOP® používá standardní hasiva jako ruční hasicí přístroje. Platí základní aplikační pokyny pro jednotlivé druhy hasiv. Již při projekci a instalaci systému FIRESTOP® lze jednoznačně definovat druh hořlaviny, která se může vznítit. Projektant má zjednodušenou volbu hasiva, neboť předem ví, co bude systém hasit a v jakém rozsahu. Na druhou stranu to vyžaduje větší odpovědnost ve volbě vhodného hasiva, neboť v okamžiku zásahu již není možná volba, zda vzít do ruky např. práškový nebo hasit sněhovým přístrojem, který visel vedle.

Zpět na obsah

VLASTNOSTI HASIV

Hasicí prášek

Vhodný jako univerzální hasivo. Objedná se prášek podle předpokládané hořlaviny třídy ABC. Princip hašení spočívá v zamezení přístupu vzduchu k hořlavině. Výhodou je nejjednodušší a cenově nejdostupnější systém. Snadná instalace, levné provozní náklady, nízké náklady na revizi popř. obnovu náplně. Hasební zásah s použitím prášku je spolehlivý a bez vedlejších fyzikálních a chemických účinků.

Nevýhodou je znečištění prachem, lze však většinou snadno odstranit např. vysavačem. Je nutno brát v úvahu případnou možnost poškození jemných mechanických součástí tímto prachem, například mechaniky diskových pamětí počítačů, jestliže by nedošlo k jejich odstavení před vyčištěním.

Čisté hasivo FE-36 (případně Halotron I)

V systému FIRESTOP® se používají povolená hasiva z hlediska ochrany životního prostředí, jejichž únik do atmosféry není omezován žádnými předpisy ani mezinárodními úmluvami. Vyznačují se relativně krátkou dobou rozkladu a nepoškozováním ozónové vrstvy atmosféry. Kromě toho je nutné brát v  úvahu, že k úniku do atmosféry dojde pouze v případě skutečného požáru, nikoliv při revizích přístrojů.

Čisté plynné hasivo hasí na principu kombinace fyzikálních a chemických účinků. Jednak zamezuje přístupu vzduchu k hořlavině, má vyšší specifickou hmotnost než vzduch. Mírně ochlazuje hořlavinu a zamezuje oxidační reakci hořlaviny kyslíkem, neboť dokáže krátkodobě vázat kyslík v jeho atomární podobě, působí proti případné explozi.

Projekt a instalace systému FIRESTOP® s hasivem FE-36 je jednoduchá a nenáročná. Hasební účinek je univerzální bez nežádoucích fyzikálních a chemických účinků. Při hašení nedochází k poškození mechanických nebo elektrických dílů, lze hasit předměty pod elektrickým napětím, není nutno zastavovat mechanicky se pohybující součásti, aniž by hrozilo jejich poškození. Nízké náklady na údržbu a revize systému.

Pyrocool

Hasební látka na bázi pěnidla. Jde o speciální chemický přípravek přidávaný do vody, který je vysoce účinný a univerzální. Použití na třídy požáru ABC. Je netoxický, po použití se biologicky rozkládá a neohrožuje životní prostředí. Vysoký hasební účinek je dosažen prudkým snížením teploty.

CO2

Vhodný jako hasivo v aplikacích, kde je nutno využít fyzikálního hasebního účinku prudkého ochlazení hořlaviny expandujícím CO2. Použití u hořlavin s nízkou teplotou samovznícení a s nebezpečím opakovaného vznícení, dále se použije u hořlavin, kde dochází k okysličování z jiného zdroje než atmosférickým kyslíkem (chemické reakce).

Hasicí systém FIRESTOP® s hasivem CO2 je nutno projektovat a instalovat jako dvoustupňový. To znamená, že pro indikaci požáru se použije detekční hadička nízkotlakého systému naplněného jiným hasivem nebo dusíkem. Poklesem tlaku v tomto nízkotlakém systému se uvádí v činnost sněhový hasicí systém CO2. Znamená to složitější instalaci, dvojí rozvod (detekční hadice a pevné trubky pro CO2). Je omezena flexibilita zásahu, neboť na rozdíl od standardní detekční a hasicí hadice, která může dopravovat jiná hasiva do kterékoliv části chráněného místa, kde dojde k detekci ohně, sněhový hasicí přístroj má jen jednu pevnou trysku, z níž se dopravuje hasivo do chráněného prostoru. Nutno brát v úvahu možnost poškození konstrukcí nebo mechanických součástí z důvodu prudkého lokálního ochlazení až na –50 °C. Obtížnější manipulace a instalace těžkých tlakových nádob, vyšší náklady na revize tlakových nádob.

Zpět na obsah


Samostatné druhy automatických hasicích zařízení

 

PG 1 F – automatický hasicí systém (práškový)

Hmotnost a druh hasiva:

hasicí prášek třídy ABC(D) – náplň 1 kg

Provozní tlak:

1,2 MPa

Maximální délka hadičky:

4 m

Objem chráněného prostoru:

1 m3

PG 2 F – automatický hasicí systém (práškový)

Hmotnost a druh hasiva:

hasicí prášek třídy ABC(D) – náplň 2 kg

Provozní tlak:

1,2 MPa

Maximální délka hadičky:

4 m

Objem chráněného prostoru:

2 - 3 m3

PG 4 F – automatický hasicí systém (práškový)

Hmotnost a druh hasiva:

hasicí prášek třídy ABC(D) – náplň 4 kg

Provozní tlak:

1,5 MPa

Maximální délka hadičky:

4 m

Objem chráněného prostoru:

4 – 5 m3

PG 6 F – automatický hasicí systém (práškový)

Hmotnost a druh hasiva:

hasicí prášek třídy ABC(D) – náplň 6 kg

Provozní tlak:

1,5 MPa

Maximální délka hadičky:

4 m

Objem chráněného prostoru:

6 m3

HL 1 F – automatický hasicí systém (halotronový)
(CA 1 F – náplň čisté hasivo FE – 36)

Hmotnost a druh hasiva:

Halotron I (FE – 36) – náplň 1 kg

Provozní tlak:

0,7 MPa

Maximální délka hadičky:

15 m

Objem chráněného prostoru:

1 m3

HL 2 F – automatický hasicí systém (halotronový)
(CA 2 F – náplň čisté hasivo FE – 36)

Hmotnost a druh hasiva:

Halotron I (FE – 36) – náplň 2 kg

Provozní tlak:

0,7 MPa

Maximální délka hadičky:

15 m

Objem chráněného prostoru:

2 m3

HL 4 F – automatický hasicí systém (halotronový)
(CA 4 F – náplň čisté hasivo FE – 36)

Hmotnost a druh hasiva:

Halotron I (FE – 36) – náplň 4 kg

Provozní tlak:

0,9 MPa

Maximální délka hadičky:

15 m

Objem chráněného prostoru:

4 m3

HL 6 F – automatický hasicí systém (halotronový)
(CA 6 F – náplň čisté hasivo FE – 36)

Hmotnost a druh hasiva:

Halotron I (FE – 36) – náplň 6 kg

Provozní tlak:

0,9 MPa

Maximální délka hadičky:

15 m

Objem chráněného prostoru:

6 m3

Zpět na obsah

 

Speciální druhy automatických hasicích systémů FIRESTOP®

 

Systém se dvěma vývody

tato speciální úprava hlavy zajišťuje u všech základních automatických hasicích systémů dvojnásobné zvýšení ochrany chráněného prostoru

 

Se signalizací úbytku tlaku

všechny základní druhy automatických hasicích systémů je možné vybavit signalizací úbytku tlaku

 

S kontrolou tlaku na konci hadičky

u všech základních druhů automatických hasicích systémů lze rozšířit možnost kontroly tlaku samostatně vyvedeným měřidlem

 

Příslušenství

Součástí každého druhu automatického hasicího systému je bezpečnostní držák.

 

Zpět na obsah